Církevní právo

Evropská unie, Fiala Petr, Pitrová Markéta

CDK 2003, váz., 743 str.

650 Kč

Fenomén Vatikán, Halas František X.

Idea, dějiny a současnost papežství. Diplomacie Svatého stolce. České země a Vatikán.

CDK, váz., 783 str.

598 Kč

Historická knihovna hospitalu Kuks a její romanisticko-kanonický fond, Kolda Jindřich, Hrdina Ignác Antonín

Historicko-právní studie.

Pavel Mervart, brož., 289 str.

299 Kč

Historická knihovna Hospitalu Kuks a její romanisticko-kanonistický fond, Kolda Jindřich, Hrdina Ignác Antonín

Pavel Mervart, brož., 289 str.

299 Kč

Islámské rodinné právo, Bezoušková Lenka

Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské.

Leges 2013, brož., 263 str.

400 Kč

Islandské středověké zákoníky, Doová Lenka

V knize věnované problematice islandského středověkého práva srovnává autorka vývoj ostrovní společnosti skrze nařízení tří zákoníků - Šedé husy, Železného kování a Jónovy knihy.

UP Olomouc 2014

349 Kč

Jak potůček v jezeře, Štěříková Edita

Moravané v obnovené Jednotě bratrské v 18. století.

Kalich, váz., 419 str.

332 Kč

John Rawls a teorie mezinárodní spravedlnosti, Myšička Stanislav

CDK 2014, brož., 263 str.

259 Kč

Josef Žídek, Marek Pavel

Nástin života a díla reformního kněze, zakladatele postavy pravoslavné církve na Moravě.

UP Olomouc, brož., 351 str.

311 Kč

JUDr. Václav Kounic a jeho doba, Malíř Jiří, Rája Martin ed.

Matice moravská, váz., 359 str.

310 Kč

K čemu jsou dnes křesťanské církve?, Martinek Michael

Cesta, brož., 171 str.

138 Kč

Karel Stloukal / Profesor obecných dějin, Jiroušek Bohumil

Jméno Karel Stloukal se většinou vybaví jen odborníkům, historikům, nejčastěji těm, kteří se zabývají česko-vatikánskými vztahy v minulosti, papežskou politikou 16. a 17. století, případně pomocnými vědami historickými, zejména fungováním dvorské kanceláře.

Nakladatelství Halama, váz., 271 str.

300 Kč

Katolická církev a komunismus v Evropě / 1917-1989 /, Chenaux Philippe

Od Lenina k Janu Pavlu II.

Rybka Publishers, váz., 287 str.

329 Kč

Katolické přechodové rituály v českých zemích v , Stoklasová Hana

Narození, láska a umírání vymezují život člověka odpradávna a rituály spjaté s těmito mezníky patřily vždy k nejdůležitějším okamžikům života, jejichž prostřednictvím lidé navazovali na kontinuitu svých předků, formovali svou vlastní identitu, rodovou i společenskou paměť a jejichž sdílením upevňovali své místo v komunitě, která je obklopovala. Způsob, jakým prožíváme tyto okamžiky dnes, výrazně poznamenala podoba církevních rituálů v minulosti, ale také změny, které tyto tzv. přechodové rituály prodělaly v 19. a 20. století pod tlakem modernizace a sekularizace společnosti. Přeložená kniha se pokouší přiblížit podobu čtyř klíčových katolických rituálů - křtu, biřmování, sňatku, umírání - a nastínit jejich proměnu způsobenou modernizací společnosti v 19. století.

Univerzita Pardubice 2017, brož., 283 str.

610 Kč

Kodex kanonického práva

Úřední znění textu a překlad do češtiny. Latinsko-české vydání s věcným rejstříkem.

Zvon 1994, 812 str.

300 Kč

Komentované dokumenty , Gronský Ján

Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa I. 1914 - 1945

Karolinum, váz., 584 str.

255 Kč

Konfesněprávní studie, Přibyl Stanislav

LM, brož., 261 str.

230 Kč

Konfesní právo, Tretera Rajmund Jiří, Horák Záboj

Předmětem konfesního práva je právní úprava postavení jednotlivců, pokud jde o vyznávání čili konfesi náboženské víry, a také právní úprava postavení jejich náboženských kolektivů neboli konfesí. Konfesní právo je součástí právních řádů jednotlivých států a mezinárodního společenství: je tedy jedním z odvětví světského práva. Tím se liší od práva církevního, které pojednává o vnitřním právním řádu náboženských společenství.

Leges 2015, váz., 414 str.

550 Kč

Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnění, Kuklík Jan a kol.

v československých dějinách 20. století.

Auditorium, brož., 114 str.

240 Kč

Kostelníci, úředníci, měšťaně, Kůrka Pavel B.

Samospráva farnosti v utrakvismu.

Historický ústav AV ČR 2010, váz., 198 str.

364 Kč

Kultura středověku, Spunar Pavel a kol.

Academia 1995, váz., 226 str.

170 Kč

Kultura svobody, Di Fabio Udo

Kniha soudce německého Spolkového ústavního soudu a profesora veřejného práva na Univerzitě v Bonnu hovoří o základních konstantách západního civilizačního okruhu - především o historicky nejúspěšnější kultuře, která však začíná projevovat známky únavy a ztráty vitality.

CDK, brož., 311 str.

298 Kč

Latinská čítanka pro studující dějin křesťanského umění, Šimandl Josef

Čítanka představuje pestrou paletu latinských textů, s nimiž je možné se setkat v oboru dějin umění. Užitek však přinese všem, kdo si chtějí aktivovat základní poznatky o latinské mluvnici na materiálu ne textů pro výuku zjednodušených, ale autentických, s nesnázemi proměnných způsobů psaní, zkratek, dobových a žánrových zvláštností jazyka ap. Zastoupeny jsou: biblická čtení, kronikářská a životopisná literatura včetně legend, rozmanité latinské nápisy z Prahy i dalších míst v Čechách, texty antických a renesančních autorů, kteří psali o výtvarném umění, texty o předmětech uměleckého zobrazování, texty o hudbě a texty liturgické, latinské texty editorů památek a pramenů i samy prameny k církevnímu majetku v Čechách, včetně výboru ze zakládací listiny litoměřické kapituly.

Karolinum, brož., 153 str.

170 Kč

Lidská práva, Milfait René ed.

Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících.

Susa, brož., 423 str.

260 Kč

Luteráni v českých zemích v proměnách staletí, Just Jiří, Nešpor Zdeněk R., Matějka Ondřej et al.

Předkládaná publikace se pokouší přiblížit dějinné zvraty, jimiž stoupenci učení Martina Luthera od jeho vzniku až do současnosti u nás procházeli i vnitřní proměny tohoto společenství a je prvním novodobým pokusem o jejich shrnutí vůbec.

Lutherova společnost, brož., 395 str.

439 Kč

Manuál pro CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM

Úvod do Kodexu kánonů východních církví

Karolinum 1998, brož., 189 str.

174 Kč

Manželství, Šínová Renáta, Šmíd Ondřej a kol.

Publikace předkládá ucelený pohled na právní úpravu institutu manželství od středověku po současnost, od jeho vzniku po jeho zánik, i co do vymezení vzájemných práv a povinností manželů a otázek souvisejících s tzv. neplatným a neexistujícím / zdánlivým / manželstvím.

Leges, brož., 336 str.

450 Kč

Manželství v západní tradici, Kašný Jiří

Jihočeská univerzita, brož., 103 str.

130 Kč

Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti, Šidlovský Evermod Gejza, Václav Valeš, Polesný Jan, ed.

Královská kanonie premonstrátů na Strahově 2013, váz., 382 str.

350 Kč

Mikuláš Puchník / Život a právnické dílo, Budský Dominik

Cílem monografie je připravit kritickou edici a shrnutí církevně právního pojednání Processus iudiciarius secundum stilum Pragense Mikuláše Puchníka, generálního vikáře pražské arcidiecéze a zvoleného arcibiskupa pražského, a zasadit je do kontextu kanonického práva sklonku 14. a počátku 15. století.

Karolinum 2016, brož., 206 str.

260 Kč

Strana: 1 2 3 4 5
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2018
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],