Krystal OP

In Spiritu veritatis,

Almanach k 65. narozeninám mons. Dominika Duky shromažďuje příspěvky více než čtyř desítek domácích i zahraničních autorů. Příspěvky, z nichž většina vznikla právě pro tuto příležitost, jsou rozděleny do pěti tematických oddílů - Biblica; Philosophico-theologica; Dominicana; Reginae-Gradecensia; Religio, poesis et societas. Celek almanachu lze charakterizovat jako sondu do současného myšlení v daných oblastech. Odborné příspěvky almanachu doprovází soubor uměleckých fotografií.

Krystal OP 2008, brož., 779 str.

540 Kč

IZAIÁŠ,

svazek XII, s obecným úvodem k prorockým knihám

brož., 176 s.

150 Kč

JEREMIÁŠ, NÁŘKY, BARUCH,

svazek XIII.

Krystal OP 2003, brož.,152 str..

132 Kč

Jeruzalémská bible

Výpravné vydání.

Krystal OP 2009, váz. 2229 str.

890 Kč

Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, Pospíšil Ctirad Václav

Práce profesora Pospíšila Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel je prvním systematickým zpracováním christologie a soteriologie, napsaným po 2. vatikánském koncilu v českém jazyce. Autor postupuje v souladu s požadavkem koncilu na metodu v dogmatické teologii. Začíná dějinami dogmatu (auditus fidei) a dospívá ke spekulativnímu prohloubení stěžejních témat (intellectus fidei). Nejprve jsme uvedeni do christologické metody a terminologie. V druhé kapitole se probírají různé přístupy k dějinnému Ježíši a biblické christologii. Třetí kapitola zpracovává myšlení o Ježíši Kristu v patristické epoše, tedy jak u církevních otců, tak u jejich názorových oponentů a odpůrců. Kapitola čtvrtá pojednává do hloubky o rozličných aspektech vtělení Božího Syna. V páté se zabýváme tajemstvím Muže z Nazareta z hlediska jeho díla spásy. Vrcholem a svorníkem je zde událost kříže, Kristovo sebevydání a oběť za hřích světa.

Krystal, KN 2010, brož., 462 str.

455 Kč

JOB,

Svazek VIII

60 Kč

JOZUE, SOUDCŮ, RUT,

svazek IV (2. vyd.), s úvodem k těmto knihám a ke knihám Samuelovým a Králů

brož., 112 s.

80 Kč

Kapitoly z epistemologie a noetiky, Novák Lukáš, Vohánka Vlastimil

Cílem této knihy je zmapovat nejdůležitější pojmové a problémové souvislosti mezi tradiční realistickou aristotelsko-scholastickou teorií poznání a současnou analytickou epistemologií, pokusit se alespoň v některých bodech tradiční koncept obhájit prot typickým námitkám a poskytnout hlubší výklad některých konkrétních a podle autorů klíčových problémů teorie poznání, který by k této koncepci otevíral cestu. Autoři se nepokoušejí vyčerpávajíccím způsobem vyrovnat s každou relevantní námitkou, ale spíše načrtnout jistý filosoficky relevantní obraz, hodný dalšího rozpracování a obhajoby.

Krystal OP 2015, brož., 280 str.

320 Kč

Katechetické spisy, Svatý Augustin

Katechetická dílka svatého Augustina odrážejí praxi církve té doby, ačkoli v mnohém ji přesahují a obohacují. Novým prvkem je historický výklad dějin spásy, na němž Augustin teprve staví systematický výklad křesťanského učení. Nechybí ani zajímavé psychologické a didaktické postřehy. (O náboženském vyučování katechumenů, Kázání ke katechumenům "O Vyznání víry", Vavřincova příručka o víře, naději a lásce, O křesťanském boji)

Krystal OP 2005, váz., 184 str.

195 Kč

Kázání na Píseň písní, Bernard z Clairvaux

Krystal OP 2017, váz., 484 str.

560 Kč

Kázání pro dobu adventní a vánoční, Bernard z Clairvaux

Sbírka kázání svatého Bernarda pro okruh doby adventní a vánoční navazuje na čtenářsky úspěšná dvousvazková Kázání na Píseň písní. Hluboká znalost Písma a církevních otců, psychologická a duchovní zkušenost svatého Bernarda se mohou stát bohatou inspirací pro dnešní kazatele, ale především pro duše usilující o důvěrné setkání s tajemstvím Vtělení.

Krystal OP 2016, váz., 312 str.

350 Kč

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?, Chaloupský Petr

Životní příběhy dominikánské terciářky, která se neochvějnou věrností pravdě dostala nejen za mříže komunistického vězení, ale především do důvěrné Boží blízkosti.

Krystal OP, brož., 52 str.

50 Kč

Kněžství v prvních staletích církve I. 1-3. století, Vopřada David

První díl antologie patristických textů týkajících se kněžství (1-3. stol). Kromě obsáhlého úvodu do problematiky zde najdeme podrobně okomentované texty apoštolů, apoštolských otců, apologetů 2. století a křesťanského Východu i Západu ve 3. století.

Krystal OP 2018, brož., 254 str.

300 Kč

Kněžství v prvních staletích církve II. 4.-5. století, Vopřada David

Tento výbor je pokračováním předešlého svazku. Nabízí patristické texty ze 4. a 1. poloviny 5. století, které se týkají služby biskupů, kněží a jáhnů. Je to období nových výzev, které před církev položila změněná historická situace. Úryvky jsou vždy uvozeny představením daného autora a jeho nauky a komentářem složitějších míst. Kniha vychází v roce 2018 v řadě Patristika.

Krystal OP 2018, brož., 242 str.

290 Kč

KNIHA MOUDROSTI, SIRACHOVEC,

svazek XI, s úvody k oběma knihám

brož., 160 str.

136 Kč

KNIHY KRONIK, EZDRÁŠ, NEHEMIÁŠ,

svazek VI, s úvodem k těmto knihám a plánkem jeruzalémských hradeb podle Nehemiáše

brož., 170 s.

80 Kč

Komentář k Etice Nikomachově, Akvinský Tomáš

II. kniha

Krystal OP 2013, brož., 233 str.

260 Kč

Kompendium teologie, Akvinský Tomáš

Překlad, úvodní studie a poznámky Tomáš Machula.

Krystal OP 2010, brož., 295 str.

310 Kč

Krátká rozmluva o získání pravé dokonalosti, Sienská Kateřina

Dílko svaté Kateřiny o křesťanské dokonalosti, jehož překlad podáváme svým přátelům, se nezachovalo v krásné toskánštině sienské světice. Nejstarší rukopis je latinský.

Krystal OP 2016, brož., 19 str.

65 Kč

Kristocentrismus, Giacomo Biffi

Autor ukazuje Krista nejen jako Vykupitele, ale především jako vzor a cíl veškerého stvoření. Kniha vyšla jako příspěvek k roku Krista, Pána dějin a Otce budoucího věku v rámci přípravy na jubilejní rok 2000.

Krystal OP 1996, brož., 62 str.

45 Kč

Kritické úvahy I, Fuchs Jiří

Sborníky krátkých filosofických prací.

Krystal OP 1992, brož., 71 str.

21 Kč

Kritické úvahy II, Fuchs Jiří

Krystal OP 1994, brož., 84 str.

30 Kč

Kritické úvahy III, Fuchs Jiří

Krystal OP 1996, brož., 66 str.

35 Kč

Kronika jednadvaceti dnů, Lorit Sergio C.

Životopis sv. Maxmiliána Kolbeho.

Jiří Brauner - Kartuziánské nakladatelství 2017, brož., 104 str.

119 Kč

Láska a ticho, Kartuzián

Anonymní kartuzián nás v první části knihy (která vyšla poprvé v roce 1945) učí jednoduché metodě meditace, která umožňuje modlit se bez přestání, tak jak to požaduje Kristus v evangeliu. Druhou část knihy tvoří kázání v kapitule pronesená v letech 1940-43 k různým liturgickým příležitostem. Zorné úhly, z nichž se kartuzián dívá na duchovní skutečnosti, jsou inspirativní a leckdy překvapivé, ale zároveň pevně zakotvené v tradiční scholastické teologii.

Krystal OP 2014, brož., 92 str.

135 Kč

Liturgie evangeliáře, Tichý Radek

Láska církve k Božímu slovu.

Krystal OP 2013, brož., 107 str.

130 Kč

Malá Jeruzalémská bible

Text Jeruzalémské bible je doplněn poznámkami, omezenými na nezbytné minimum. Vhodná na cesty, pro mládež. Ocení ji všichni, pro které je důležitější text než poznámkový aparát. Měkká vazba, 120x180 mm.

Krystal OP, brož., 1952 str.

530 Kč

Marie-Joseph Lagrange, Petráček Tomáš

Životopis zakladatele moderní katolické biblistiky M.-J. Lagrange (1855-1938), muže, kterému se za cenu osobního heroického nasazení podařilo smířit vědu s biblickým poselstvím. Doplněno překlady základních textů (Prameny Pentateuchu, Historická metoda).

Krystal OP 2005, brož., 184 str.

170 Kč

Marnost na marnost... a všechno je marnost, Šimon Karel

Katalog k výstavě fotografií Karla Šimona.

Krystal OP 2018, brož.

50 Kč

Metafyzika vztahů, Svoboda David

Tomáš Akvinský a vybraní autoři tomistické tradice.

Krystal OP, s.r.o. 2017, brož., 223 str.

265 Kč

Strana: 1 2 3 4 5
 
 

Kontakt

  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • tel.: 606 657 544
  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • Otevírací doba: PO - PÁ 11.00 - 18.00

Nákupní košík

Koš je prázdný

 
 

Podrobný kontakt

Otevírací doba
Po-Pá 11.00 - 18.00

  • adresa: Husova 8, Praha 1, 110 00
  • tel.: 606 657 544
  • mail: knihy-oliva@seznam.cz
  • ič: 48537063
  • dič: CZ48537063
  • č. ú.: 2105992658/2700

© 2001 - 2019
Spolupracujeme: kds.op.cz, Argilla

S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio],